Reklamační řád

Společnosti: LANG GROUP s.r.o.

Internetový obchod: archashop.cz

 

I.

Tento reklamační řád byl zpracován podle §2079 a násl. 89/2012 Sb.
občanského zákoníku v platném znění. a vztahuje se na zboží
v nabídce společnosti LANG GROUP s.r.o., které bylo zakoupeno u
společnosti LANG GROUP s.r.o. a které bylo řádně zákazníkem
reklamováno.

 

Ke každému zboží zakoupenému u společnosti LANG GROUP s.r.o.-
(dále jen prodávající) je přikládána faktura nebo
prodejka za hotové se specifikací výrobku, které slouží zároveň jako
záruční list. Převzetím zboží stvrzuje kupující souhlas se záručními
podmínkami prodávajícího. Pokud není zboží osobně odebráno,
rozumí se převzetím zboží okamžik, kdy zboží přebírá kupující od
dopravce (potvrzeno podpisem na dodacím listu).
Prodávající odpovídá za vady, které se projeví v záruční době podle
zákona. Na dodávky vlastních výrobků poskytuje prodávající záruku
v trvání a za podmínek uvedených na internetových stránkách
www.archashop.cz . Na dodávky výrobků jiných výrobců
(obchodní zboží) se vztahují záruky dle obchodních a dodacích
podmínek těchto výrobců.

 

II.

Kupující je povinen prohlédnout zboží při jeho převzetí, případně
ihned po dodání do místa určení, je-li zboží přepravováno
dopravcem. Zjistí-li kupující vady zboží bezprostředně po jeho
dodání do místa určení, je povinen s dopravcem sepsat škodní
protokol. Kupující je povinen reklamovat vady neprodleně po jejich
zjištění.

 

V případě zjištění vady zboží kupujícím před jeho použitím,
reklamuje kupující zboží osobně v místě prodeje výrobku, příp.
v místě objednávky, je-li zboží přepravováno. Kupující při reklamaci
předloží platný doklad o nákupu zboží spolu s dalšími doklady či
informacemi nutnými k vyřízení reklamace (dodací list, fakturu,
příjmový pokladní doklad, škodní protokol, prodejku za hotové,
apod.). Reklamaci řeší kupující přímo v místě objednávky nebo
nákupu zboží, a to s pověřeným pracovníkem prodávajícího.
Příslušný pracovník je povinen s kupujícím sepsat reklamační
protokol a to ve dvou vyhotoveních (jeden pro prodávajícího a jeden
pro kupujícího). Reklamace bude ze strany prodávajícího řešena
neprodleně a v případě sporných reklamací nejpozději do 30
kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace u prodávajícího,
pokud se obě strany nedohodnou jinak (povaha reklamace vyžaduje
účast soudního znalce, jiného výrobce …).

 

Pokud kupující reklamuje vadu zboží, která se projevila buď přímo
při jeho aplikaci nebo až následně po ní, reklamuje kupující zboží
vždy písemně. Pokud kupující zjistí vadu při aplikaci zboží, je
povinen o tom ihned informovat prodávajícího. Reklamace nemusí
být uznána v plném rozsahu, jestliže zboží bude použito i přes jeho
vadnost. K reklamaci je nutné předložit a sdělit prodávajícímu,
kromě dokladů uvedených v předchozím odstavci další podklady a
informace požadované prodávajícím nutné pro takovou reklamaci,
například vzorek reklamovaného zboží, detaily týkající se aplikace
zboží, informace ze stavebního deníku, způsob skladování zboží,
fotodokumentaci, apod.. Prodávající je povinen nejpozději do 3
pracovních dní ode dne reklamace se spojit s kupujícím a dohodnout
osobní schůzku pracovníka prodávajícího a kupujícího přímo v místě
aplikace zboří za účelem prohlídky stavu a případného získání
dalších podkladů a informací. Prodávající je povinen sepsat
s kupujícím reklamační protokol ve dvou vyhotovení, který bude

mimo jiné obsahovat : specifikaci výrobku, specifikaci vady, způsob
a místo nabytí zboží, identifikaci kupujícího.
Reklamované zboží je povinen kupující zaplatit ve sjednané lhůtě
bez ohledu na to, zda již reklamace byla vyřízena.
V případě výměny či opravy zboží, není-li reklamace vyřízena ihned,
je kupující povinen převzít od prodávajícího vyměněné nebo
opravené zboží nejpozději do 5-ti kalendářních dnů od doručení
výzvy k převzetí, pokud se prodávající a kupující nedohodli jinak. Při
nedodržení této lhůty uskladní prodávající předmětné zboží na
náklady kupujícího.

 

    III.

Prodávající a kupující se dohodli na tom, že reklamace může být
uznána za oprávněnou pouze při splnění těchto podmínek:

a) kupující musí vždy předložit úplný originál dokladu
potvrzujícího nákup zboží,

b) vždy musí být specifikována konkrétní vada,

c) zboží musí být používáno nebo aplikováno v souladu
s příslušnou dokumentací ke zboží a technickými normami a
bezpečnostními předpisy platnými v České republice,

d) zboží musí být používáno nebo aplikováno s odbornou péčí, ve
zvláštních případech, ve kterých tak ukládá zákon, musí být
zboží aplikováno odbornou osobou mající k příslušné činnosti
oprávnění,

e) zboží nesmí být používáno v podmínkách, které svou povahou
použití zboží vylučují,

f) vada nebyla způsobena živelnou pohromou, povětrnostními
vlivy či násilným poškozením.

Při nesplnění reklamačních podmínek a nedodržení postupů
reklamace podle tohoto reklamačního řádu nemusí být reklamace
uznána. V takovém případě je prodávající oprávněn požadovat od
kupujícího náhradu účelně vynaložených nákladů, které mu
v souvislosti s reklamací vznikly.

 

  IV.

Tento reklamační řád nabývá platnosti dne 1.1.2014 a ruší veškerá
předchozí ustanovení a zvyklosti platné pro vyřizování reklamací a
záruku za zboží.

 

Společnost LANG GROUP s.r.o. si vyhrazuje právo

změny tohoto reklamačního řádu.

 

V Archlebově dne 1.1.2014

 

Změny vyhrazeny! Platí do data nového vydání!

 

Veškeré požadavky můžete uplatnit na adrese:

LANG GROUP s.r.o.

Archlebov 105, 696 33 Archlebov

Tel.: 773 937 329

e-mail: info@archashop.cz

IČ: 03083713

DIČ: CZ03083713